top of page
IMG_5955.JPG
Het leven in onze school

Wisselwerking

Het leven in onze school

Al onze klassen beschikken over een Facebookpagina om u een kijkje te geven in het leven van onze school.

Onze leerkrachten posten regelmatig leuke nieuwsjes over hun klas, uitstappen, ...

Wij nodigen u alvast uit om regelmatig een kijkje te nemen!

De juffen en meesters van De Wissel

Schooluren

Schooluren

08.00        poort gaat open (nog geen bewaking)
08.15         kinderen gaan naar de klas
08.30        start lesdag, lesblok 1

10.10         speeltijd

10.25        lesblok 2

12.05        middagpauze

13.00        poort gaat open voor kinderen die niet op school eten

13.15         lesblok 3

14.05        speeltijd

14.20        lesblok 4
15.10         einde van de lesdag, speeltijd voor wie in de facultatieve naschoolse les blijft

15.25        start naschoolse les

16.15         einde van de naschoolse les (ma, di, do)

Naschoolse les

Dit is een vrijblijvend, gratis aanbod van huiswerk– en studiebegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag.  Als er personeelsvergadering is, is er geen naschoolse les.

De leerlingen werken onder toezicht van een leerkracht aan hun naschoolse opdrachten.  Zo krijgen kinderen die er nood aan hebben extra begeleiding of remediëringskansen.  Het laatste kwartier is er ruimte voor ontspanning.  In het 6e leerjaar is er kans om een woordje Engels te leren.

Wie wil dat zijn/haar kind in de naschoolse les blijft, schrijft begin schooljaar in voor 1, 2 of 3 dagen per week.  Als je kind per uitzondering een keer niet in de naschoolse les blijft, vragen we om dit in het agenda te noteren.

Naschoolse les

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door Ferm kinderopvang en is gelokaliseerd in het Huis van het Kind, Gasthuisdreef. ’s Ochtends worden de kinderen te voet gebracht door de begeleiders van Ferm. Zij zijn rond 8.15u op school. Na schooltijd brengen de leerkrachten de kinderen weer te voet naar de opvang.  
Wie gebruik wil maken van deze dienst, dient zich vooraf in te schrijven bij Ferm.

Middagtoezicht

Middagtoezicht

De kinderen kunnen blijven eten in de school. Ze brengen een lunch mee en eventueel een drinkfles water (geen andere dranken). Er kan een beurtenkaart gekocht worden voor een beker melk.

Middagtoezicht kost 0.50 euro per middag (vastgelegd door het schoolbestuur).  Je kan hiervoor een middagabonnement kopen (voordeliger) of een 10- beurtenkaart.  Het middagtoezicht valt onder de  kinderopvang en geeft recht op een fiscaal attest.

Tijdens de middag worden er activiteiten georganiseerd: extra sport of schaken.

Rijbegeleiding

Rijbegeleiding

Het Hagelkruis is elke schooldag een autovrije straat tussen 8.10u en 8.30u.  Na de lessen brengen wij de leerlingen in rijen tot aan Boomgaard (voetgangers en auto), over de Bredabaan (voetgangers, fietsers, auto) en tot in de bocht van het Hagelkruis (fietsers).  

Sport

sport

Elke klas heeft 2 lesuren lichamelijke opvoeding per week bij meester Wannes. 

Het 2e leerjaar gaat 12 beurten per schooljaar zwemmen in Zundert (conform de afspraken binnen alle Wuustwezelse lagere scholen).

Tijdens de middag worden er regelmatig extra sportmomenten ingelast: looptraining voor de scholenveldloop, omnisport, voetbal- of basketbaltoernooi, … Kinderen kunnen vrijblijvend deelnemen.  Wij moedigen deelname als sportieve school wel aan.

 

In verschillende leerjaren vinden extra sportmomenten plaats tijdens de schooluren: Kronkeldidoe, Alles met de bal, gemeentelijke sportdag voor 3e leerjaren, American games, netbalwedstrijden met de bewoners van Spectrum, … .

 

Op enkele woensdagnamiddagen kunnen kinderen inschrijven voor georganiseerde activiteiten buiten de school: mini-voetbal, basketbal, mini-tennis, … .  Communicatie gebeurt door de school.

 

Denksport: 1 middag per week is er schaakles.  Wie wil leren schaken en partijtjes spelen is dan welkom.

Keuze levensbeschouwing

Levensbeschouwing

Bij inschrijving kies je welke cursus levensbeschouwing je kind zal volgen.  Deze worden gegeven door gedreven leermeesters.  Je kan ook opteren voor vrijstelling.  Deze keuzevrijheid behoort tot de eigenheid van gemeentelijk onderwijs.  Wil je doorheen de schoolloopbaan je keuze voor een volgend leerjaar wijzigen, moet die voor 30 juni bekend gemaakt worden. Vul daarvoor het formulier in en bezorg dit op school.

Schoolbenodigdheden

Schoolbenodigdheden

Wij willen een budgetvriendelijke school zijn.  Alles wat je kind in de klas nodig heeft om de lesdoelen en eindtermen te kunnen bereiken wordt voorzien.  Daarnaast raden we aan volgende dingen aan te schaffen: een stevige boekentas, een pennenzakje met kleurgerief een leuke A4- kaft met rekker of flappen.  Op school brengen kinderen fruit, koeken en boterhammen mee in een doos(je).   Dat is milieuvriendelijk.

Voor de lessen lichamelijke opvoeding voorzie je een blauw of zwart shortje en turnpantoffels (geen donkere zool). 
Een turn t-shirt met logo van de school is tweemaal op 6 schooljaren voorzien in de maximumfactuur. 
Daar zorgen wij voor.  Je kind gebruikt ook gratis een leuke turnzak.

Rapporten

Rapporten

Vier keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport (voor herfst-, kerst-, paas- en grote vakantie).  Dit is een spiegel van de ontwikkeling van elk individueel kind.  Het is de rapportering van een permanente evaluatie over een langere periode.  Het bestaat deels uit een cijfer-, deels uit een woordelijk rapport.  Ook leer- en leefhoudingen, lichamelijke en muzische opvoeding en levensbeschouwing worden geëvalueerd en gerapporteerd.

Communicatie

Communicatie

Wij communiceren graag transparant over onze werking.  We doen dat via het ouderplatform.  Hier komen alle berichten over de klas- en/of schoolwerking.  Maandelijks ontvang je ook een nieuwsbrief van de school.  Wil je ons iets melden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de titularissen of de directie.  Je kan iedereen bereiken via de app op je smartphone of via de website.

Het secretariaat is op schooldagen telefonisch bereikbaar tussen 8u en 16.30u, op vrijdag tot 15.30u.  We vragen om het persoonlijk GSM-nummer van leerkrachten niet te gebruiken en/of door te geven als je dit kent.

Op de websitepagina proberen we op een gestructureerde manier info over de school te bezorgen. 
We hebben een Facebookpagina voor elke klas en een schoolpagina.

Oudercontacten

Oudercontacten

Op regelmatige tijdstippen in gesprek gaan over de ontwikkeling van je kind vinden we heel belangrijk.  We streven na dat alle ouders aanwezig zijn op de oudercontacten.  We organiseren 1 gesprek voor beide ouders.

 • eind augustus: kijk- en infomoment voor leerlingen van L1 en hun ouders

 • begin september: infoavond L2 – L6

 • oktober/november: oudercontacten L1 – L6

 • januari: oudercontact L6

 • rond paasvakantie: oudercontact L1 – L5

Facturatie

Facturatie

Wij werken met een scherpe maximumfactuur van €105 per schooljaar en een minder scherpe maximumfactuur van €120 verdeeld over zes schooljaren (verdere duiding: zie informatiegids).

Alle betalingen gebeuren via de schoolrekening.  Die krijg je driemaal per schooljaar via mail toegestuurd.  We maken per keer één schoolrekening per kind (ongesplitst).  De gemeentelijke diensten regelen en volgen de betalingen op.  Schoolfoto’s en melkkaarten worden contant betaald.

Afwezigheden

Afwezigheden

Leerplichtige leerlingen moeten op school zijn en voor elke afwezigheid is een wettiging nodig. 
Is je kind afwezig, verwittig de school telefonisch tussen 8u en 8.30u.

 

Gewettigde redenen voor afwezigheid zijn:

ziekte

 • briefje van de ouders: maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen, maximaal 4 keer per schooljaar 

 • medisch attest: meer dan 3 kalenderdagen of na de 4e keer

 

van rechtswege

briefje van ouders + bewijsstuk reden van afwezigheid

 • bijwonen van begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woont of een bloed- of aanverwant van het kind is

 • bijwonen van familieraad of dagvaarding voor een rechtbank

 • beleven van feestdagen, verbonden aan erkende godsdiensten

 • actief deelnemen als topsportbelofte aan sportieve manifestaties

Download

Een ongeval op school

Een ongeval op school

Voor ongevallen in de school en voor ongevallen op weg naar huis of omgekeerd, zijn de kinderen verzekerd. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar in het secretariaat van de school. Deze dienen door de school en de behandelende geneesheer te worden inge­vuld.

De ouders ondertekenen het formulier en kleven een strookje van het ziekenfonds op het blad.

 

Vervolgens stuurt de school de ingevulde formulieren naar verzekeraar Ethias. Deze betaalt het remgeld terug, wat wil zeggen het verschil tussen het totale bedrag dat door u werd betaald en het gedeelte dat u ontvangen heeft van het ziekenfonds. 

Hieronder vind je de richtlijnen bij het in te vullen verzekeringsformulier. (klik om te downloaden)

Wanneer kinderen per uitzondering (doktersbezoek, tandarts, ...) de school vroeger dienen te verlaten, dan moeten zij in de school worden afgehaald of een schriftelijke toelating hebben. Kinderen mogen tijdens schooluren niet zonder toezicht zijn.

 

Bij aangifte ongeval dienen volgende richtlijnen stipt gevolgd te worden

 

 1. Je neemt, als je naar de dokter gaat, het bijgevoegde formulier mee en laat het door hem/haar invullen.

 2. Je vult zelf vak 2 (op de eerste pagina) in. Vergeet niet uw rekeningnummer.

 3. Op pagina 3 breng je een kleefbriefje van de mutualiteit aan en dateert en ondertekent het document.

 4. Bezorg het ingevulde formulier terug op het bureel van de school.

 5. Je betaalt de rekeningen van dokter en/of apotheker.

 6. Houd de doktersattesten goed bij en ga hiermee naar het ziekenfonds.

 7. Meld daar dat het om een schoolongeval gaat. De bediende zal u een afrekening bezorgen of je kan dit online regelen.  Deze afrekening(en) en de rekeningen waarvoor u geen tussenkomst ontving (rekening van de apotheker) bezorg je terug op het bureel van de school.

 8. Wij zorgen voor de verdere afhandeling met onze verzekeraar Ethias.

bottom of page